• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
  • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
  • info@gadmed.pl

Badania okresowe pracowników – kto im podlega i jak często?

O tym, że pracownik musi się poddać określonej, okresowej diagnostyce mówią przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Badania okresowe do pracy musi wykonywać każdy pracownik bez wyjątku. Badania różni jedynie zakres i częstotliwość, które zależne są od zajmowanego stanowiska oraz oceny lekarza medycyny pracy.

Badania okresowe – dzień wolny – czy przysługuje?

Ustawodawca nie przewidział udzielenia całego dnia wolnego na wykonanie diagnostyki w zakresie medycyny pracy. Obowiązujące przepisy wskazują, że pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na czas, w którym wykonuje okresowe badania pracownicze oraz na czas dojazdu do przychodni i powrotu do miejsca pracy. Jeśli jednak konsultacje medyczne trwają dłużej niż godziny wykonywania pracy danego dnia, wtedy badania okresowe w czasie pracy możemy uznać jako dzień wolny poświęcony wyłącznie na nie.

Badania okresowe – kiedy należy je wykonać?

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak często konieczna będzie wizyta w przychodni i wykonanie niezbędnych badań oraz odbycie wymaganych przepisami konsultacji lekarskich. Odpowiedź na pytanie: badania okresowe – na ile lat?  jest uzależniona od zajmowanego stanowiska, od występujących na nim czynników uciążliwych i szkodliwych oraz stanu zdrowia badanego pracownika. Okresowe badania medycyny pracy wykonuje się w terminie wskazanym przez lekarza medycyny pracy w trakcie poprzedniej wizyty, jednak najpóźniej po czterech latach od daty ostatniej konsultacji w tym zakresie.

Kto płaci za badania okresowe?

Przepisy wyraźnie wskazują że koszt badań okresowych pracownika jest w całości pokrywany przed pracodawcę. Od tej zasady nie przewidziano wyjątków. Osoba zatrudniona może wnieść opłatę z własnych środków, jednak przez opuszczeniem Przychodni otrzyma fakturę wystawioną na firmę, która wydała skierowanie na wykonanie badań okresowych. Faktura jest podstawą zwrotu pracownikowi przez pracodawcę wniesionej w placówce medycznej należności za przeprowadzenie badań i konsultacji niezbędnych do wydania orzeczenia lekarskiego w zakresie medycyny pracy.

Sprawdź zakres badań na poszczególne stanowiska: