• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
  • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
  • info@gadmed.pl

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego, każdy kandydat jest zobowiązany przedłożyć aktualne zaświadczenie o zdolności do pełnienia urzędu.

Przeprowadzenie badań odbywa się w trzech etapach. Pierwszym z nich są badania przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy, których celem jest ocena ogólnego stanu zdrowia. Następnie  psycholog, posiadający kwalifikacje do przeprowadzania badań kandydatów na sędziego lub asesora, ocenia ogólny stan psychiczny ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania układu nerwowego. Na podstawie przeprowadzonych badań psycholog określa i opisuje cechy osobowościowe kandydata przede wszystkim w zakresie umiejętności poznawczych i społecznych. Uwzględniając szczególnie umiejętności samodzielnej oceny sytuacji i podejmowania decyzji, a także odporności na stres. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań psycholog ocenia predyspozycje kandydata w zakresie umiejętności psychologicznych do pełnienia funkcji sędziego lub asesora. Ponadto przeprowadzane są także inne konsultacje u lekarzy specjalistów

Ostatnim etapem jest zakwalifikowanie kandydata do pełnienia urzędu przez lekarza medycyny pracy. Podstawą do wydania decyzji jest zaświadczenie wydane przez psychologa oraz wyniki badań od innych lekarzy specjalistów zleconych przez lekarza medycyny pracy. Otrzymane zaświadczenia od psychologa oraz lekarza medycyny pracy pozwalają na powołanie kandydata na pełnione stanowisko do 12 miesięcy od daty wystawienia.

Podobnym badaniom lekarskim mają obowiązek poddać się kandydaci innych zawodów prawniczych:

  • do objęcia urzędu prokuratora
  • na kuratorów sądowych
  • na komorników i asesorów komorniczych

Podstawa prawna:

Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego z dnia 19 września 2014 r.
Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r.
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.