• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
  • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
  • info@gadmed.pl

 

Polityka Prywatności GADMED Sp. z o.o.

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest GADMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-052) przy ul. Świętokrzyskiej 18. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

– poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie www.gadmed.pl,

– telefonicznie na numer (22) 829 93 52/53,

– pocztą elektroniczną na adres info@gadmed.pl,

– pisemnie na adres GADMED Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – pan Michał Muzyka, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

– pocztą elektroniczną na adres iod@gadmed.pl,

– pisemnie na adres GADMED Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dan osobowe w następujących celach:

– przygotowania, zawarcia i realizacji umów opieki medycznej,

– realizacji usług medycznych,

– dokonywania rozliczeń z tytułu świadczonych usług i zawartych umów,

– dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

– wykonywania obowiązków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa,

– przechowywania i archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa,

– statystycznych i analitycznych,

– zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych to

– umowa opieki medycznej,

– przepisy prawa,

– prawnie uzasadniony interes Administratora (w szczególności: marketing usług własnych, dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa osób imienia),

– zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

– prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

– prawo uzyskania kopii danych,

– prawo do sprostowania,

– prawo do usunięcia danych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,

– prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,

– prawo wycofania zgody,

– prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych.

6. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usług medycznych realizowanych przez Administratora oraz zadośćuczynienia przez niego wymogom ustawowym.

7. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Przekazanie danych poniższym podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem. Dostęp do danych osobowych mogą mieć:

– pracownicy i współpracownicy Administratora posiadający stosowne upoważnienia,

– podmioty lecznicze biorące udział w świadczeniu usług medycznych na zlecenie lub wspólnie z Administratorem – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w tym celu,

– podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych.

8. Profilowanie

Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu, nie będą też wobec nich podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka).

9. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Serwis internetowy Administratora dostępny pod adresem www.gadmed.pl wykorzystuje mechanizm „cookies”. Więcej na ten temat można dowiedzieć się zapoznając się z Polityką cookies.

10. Zabezpieczenie danych

Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne adekwatne do ryzyk związanych z przetwarzanymi przez niego danymi. Administrator dokłada wszelkich starań by ww. środki zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.