• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
  • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
  • info@gadmed.pl
Badania medycyny pracy w 1 dzień – umów wizytę na jutro

Na podstawie ustawy o transporcie drogowym każdy kierowca zawodowy , który wykonuje przewóz drogowy, jest zobowiązany do poddania się badaniom lekarskim. Są one przeprowadzane w celu stwierdzenia czy kierowca może wykonywać pracę na stanowisku kierowcy, poprzez stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych. Badania dla kierowców  są wykonywane również:

  1. osobom ubiegającym się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
  2. osobom przedłużającym ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
  3. osobom ubiegającym się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia,
  4. kierującym motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
  5. osobom posiadającym prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu ich zdrowia,
  6. osobom występującym o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz ocenia u osoby badanej ogólny stan zdrowia, a w szczególności stan układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, sprawność narządu ruchu i stan psychiczny. Przy rejestracji na badania pacjent jest zapisywany na konsultację okulistyczną, neurologiczną, laryngologiczną, psychologiczną oraz inne badania diagnostyczne: pole widzenia, audiogram, poziom cukru, EKG po 50 roku życia. Na koniec, z kompletem wyników badań, trafia do lekarza medycyny pracy, uprawnionego do przeprowadzania badań kierowców.

Badania lekarskie kierowców dotyczą również osób, które w ramach obowiązków służbowych korzystają z samochodów i zostały skierowane przez pracodawcę na obowiązkowe badania wstępne lub okresowe. Badania te nie podlegają przepisom ustawy o transporcie drogowym, lecz są wykonywane na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie pracy.

Pamiętaj! Przed wizytą:
• przygotuj prawo jazdy i dowód osobisty (lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
• przekaż w Rejestracji skierowanie od pracodawcy
• jeżeli wykonywałeś już kiedyś badanie psychotechniczne – zabierz je ze sobą
• odpocznij chwilę przed badaniem EKG
• nie pij przed badaniem EKG kawy, mocnej herbaty, napojów energetycznych oraz nie pal papierosów
• badanie poziomu cukru we krwi musi być wykonywane na czczo – 12 godz. bez posiłku i napoju (jedynie woda)
• przed pobraniem krwi poinformuj o stosowanych: insulinie, lekach, leczeniu i suplementach diety

Osoba prowadząca samochód do celów służbowych (kat. B)
Glukoza
Test psychotechniczny
Neurolog
Okulista
EKG po 50 r.ż.
Lekarz medycyny pracy
Osoba na stanowisku kierowcy (np. kat. B, tiry)
Glukoza
Audiogram
Test psychotechniczny
Laryngolog
Neurolog
Okulista
Pole widzenia
EKG po 50 r.ż.
Lekarz medycyny pracy
Kierowanie pojazdem z przewozem osób (np. taksówkarz, kierowca autobusu, instruktor)
Glukoza
Audiogram
Test psychotechniczny
Laryngolog
Neurolog
Okulista
Pole widzenia
EKG po 50 r.ż.
Lekarz medycyny pracy
Kierowca pojazdu uprzywilejowanego (np. ambulans, wóz strażacki)
Glukoza
Audiogram
Test psychotechniczny
Okulista
Laryngolog
Neurolog
Pole widzenia
EKG po 50 r.ż.
Lekarz medycyny pracy

Zakres wymaganych badań może różnić się od przedstawionych powyżej i jest uzależniony od informacji zamieszczonych przez pracodawcę na skierowaniu na badania oraz zaleceń lekarskich. Cena badań może wzrosnąć w zależności od ew. dodatkowych badań/zaświadczeń w zależności od wskazań lekarza.

Podstawa prawna:
Badania kierowców zawodowych
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Badania z zakresu medycyny pracy
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów