• ul. Świętokrzyska 18, Warszawa
  • 022 829 93 52 / 022 829 93 53
  • info@gadmed.pl

Informacja dotycząca przetwarzania osobowych pacjentów
Gadmed sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Gadmed Sp. z o.o., Warszawa, ul. Świętokrzyska 18 – dalej Administrator. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając email na adres iod@gadmed.pl, telefonicznie lub wysyłając pisemną korespondencję. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce Kontakt

Dane osobowe Pacjentów przetwarzane są przez Administratora w celu świadczenia usług medycznych. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższego celu. Nie są one udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe Pacjentów nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Każdy Pacjent ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ograniczenia ich przetwarzania. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora każdemu Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe Pacjentów przetwarzane przez Administratora nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania*.

*Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy: aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji, przemieszczania się.
-2015